Galloping Horse


Galloping Horse

Galloping Horse by Oscar Akermo.

previous tattoonext tattoo