Galloping Horse


Galloping Horse

Galloping Horse by Oscar Akermo.


previous tattoonext tattoo