Saloon & Skeleton Cowboy Sleeve


Saloon & Skeleton Cowboy Sleeve

Saloon Skeleton Cowboy sleeve done by Hal Sawyer.

previous tattoonext tattoo