Menelaus Portrait


Menelaus Portrait

Menelaus, the king of Mycenaean Sparta in Greek mythology. Tattoo by MR.K / Sanghyuk Ko.


Comments